Osmo Soininvaara, Olga Gilbert, Marika Paavilainen, Maarit Leinonen, Eeva Honkanummi, Sanna Vesikansa

Osmo Soininvaara, Olga Gilbert, Marika Paavilainen, Maarit Leinonen, Eeva Honkanummi, Sanna Vesikansa

Mitä tehdään HUS:n valtuustossa nyt ja SOTE-uudistuksen jälkeen?

Vaalikampanjan 5. päivä toi keskusteluun luottamustehtävien ytimen: keräämmekö titteleitä - vai hoidammeko yhteisiä asioita.

Kuntavaalien 2021 jälkeen minut valittiin HUSin valtuuston puheenjohtajistoon: Maaret Laine (SDP), Lohjalta on puheenjohtaja, Marika Paavilainen (Vihr) Espoosta on 1. varapuheenjohtaja ja Marika Räf (Kok) Espoosta 2. varapuheenjohtaja.

Valtuusto on HUS:n ylin päätöksentekoelin. Valtuuston puheenjohtajisto osallistuu HUSin hallituksen kokouksiin, joka valmistelee päätökset.

Töistämme: Syksyllä 2021 valmisteltiin ja hyväksyttiin talousarvio ja hankintamenettelyjen uudistamiseen liittyen hallintosäännön muutos. Hallitus otti myös  vahvasti kantaa hoitajien korona-lisätyön korvaamiseen. Toisin kuin viranhaltijat esittivät ja media ennalta uutisoi, hallitus edellytti, että maksettuja lisäkorvauksia tehdystä työstä ei peritä takaisin eikä HUSin eri yksiköiden päätöksiä peruta - vaan pikimmiten laajennetaan koronasta aiheutuvan lisätyön korvaaminen kaikille hoitajille. Valtuuston puheenjohtajisto on ollut tiiviisti mukana mm tämän linjauksen valmistelussa. Vuoden 2022 alussa alamme valmistella HUSin uutta strategiaa, johon minun mielestäni kuuluu mm. hoitopolkujen yhtenäistäminen ja hallinnon sujuvoittaminen.

HUS eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri - on Suomen suurin sairaanhoitopiiri, jossa on reilu 27000 työntekijää. HUS toimii koko Uudellamaalla ja Helsingissä. HUS on  maailman mittakaavassakin merkittävä sairaala, jossa tehdään läheistä yhgeistyötä yliopiston kanssa. HUSiin kuuluu yliopistollinen sairaala. Se on valtava hyöty meille kaikille - ja yhteistyöverkostojen kautta koko Suomelle.

HUS tulee muuttumaan sote-uudistuksessa HUS-yhtymäksi. Vuoden aikana vahvistuu, missä roolissa luottamushenkilöt ovat uudessa organisaatiossa. Nykyinen valtuusto on laaja ja sitä on pidetty tärkeänä siksi, että näin päätöksentekoon kootaan osaamista ja näkemystä koko toiminta--alueelta. Valtuusto kuitenkin kokoontuu vain kaksi kertaa vuodessa, ja vaikka sen puheenjohtajisto osallistuu aktiivisesti valmistelevaan työhön halituksessa, valtuuston jäsenet eivät sitä tee. Valtuuston jäsenet voivat poliittisten ryhmiensä kautta vaikuttaa. Tämä jää kuitenkin hyvin tapauskohtaiseksi. Uudistusta on odotettu pitkään ja yhteinen näkemys on, että päätöksentekoa on kehitettävä.

Jatkossa HUS yhtymällä ei välttämättä ole yhtymävaltuustoa. Vaihtoehdoksi on esitetty yhtymäkokousta, johon kokoontuvat hyviinvointialueiden edustajat hyvinvointialueen valltuuston antamalla valtuutuksella.

Alueiden edustus on turvattava jatkossakin, ja yhtymäkokousmallissa se voitaisiin tehdä laajentamalla hallituksen kokoonpanoa.

Tästä keskustellaan vielä. On välttämätöntä houlehtia siitä, että jatkossa HUS-yhtymän tarjoamat erikoissairaanhoidon palvelut ovat yhtenäinen osa hyvinvointialueen tarjoamia sosiaali-, pelastus- ja perusterveydenhoitopalveluita. Tavoite on, että asiakas kulkee hoitopolkua, hoitajat ja rakennuksetkin ehkä vaihtuvat, mutta asiakas ei joudu hakeutumaan erikseen ja uudestaan kulloinkin tarvittavaan hoitoon. Palveluntarjoajien ammattitaitoinen yhteistyö ja entistä sujuvampi hallinto turvaisivat tämän.

HUSn vihreiden ryhmä valtuustossa on Marika Paavilainen (Mika Levänen, vara), Espoo, Tuula Mohamud (Petri Parrukoski, vara), Helsinki, ja hallituksessa Olga Gilbert (Oskari Korhinen, vara), Vantaa,  Sanna Vesikansa (Maarit Leinonen, vara) ja Osmo Soininvaara (Eeva Honkanummi, vara), Helsinki. 

Kannattaa aina välillä tarkistaa, ketkä kaikki edustavat sinua HUSin valtuustossa, hallituksessa ja lautakunnissa. Kaikki tiedot löytyvät sivulta HUS päätöksnteko

Vihreiden Olga Gilbert: HUS ei ole mitään ilman työntekijöitä

Vihreät tyytyväisiä ratkaisuun HUSin hoitajien tehtävälisistä

Uudenmaan Vihreiden tiedote  | 20.12.2021 |

HUSin hallitus käsitteli 20.12.2021 kokouksessaan HYKS Pää- ja kaulakeskuksen, HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen ja HYKS Vatsakeskuksen määräaikaisia henkilökunnalle suoritettavia tehtävälisiä, joka tuotiin hallitukseen vt. toimitusjohtajan otto-oikeudella. Yhteistä määräaikaisille tehtävälisille oli, että niillä pyrittiin palkitsemaan hoitajia venymisestä vaikeassa henkilökuntavajeessa ja ne piti kattaa henkilöstökuluihin varatusta budjetista. Tehtävälisiä on tarkoitus maksaa muutamalta kuukaudelta helmikuun 2022 loppuun saakka.

HUSin hallitus joutui tekemään vaikean päätöksen palkka-asiassa, joita ei yleensä päätetä poliittisissa toimielimissä. Päätös oli hallituksessa yksimielinen. Vihreiden mielestä on oikein, että jo sovittuja tehtävälisiä ei peruta. Henkilökunnan on voitava luottaa työnantajan lupaukseen. Toisaalta on selvää, että HUSissa on muitakin yksikköjä, joissa henkilökuntavaje on yhtä vaikea ja henkilökunta joutuu jatkuvasti joustamaan. Yhdenvertaisuuden pitää toteutua eri yksiköiden välillä. Henkilöstöpula HUSissa on vakava ja se on saatava korjattua. Tämä vaatii pitkäjänteistä ja hyvää henkilöstöjohtamista. Hallitus edellyttikin kiireisiä toimia henkilöstöhallinnon prosessien ja johtamisen parantamiseen. Reunaehtojen ja prosessien pitää olla selkeät.

Vihreä ryhmä on tyytyväinen hallituksen päätökseen arvioida, miten tehtävälisät saadaan koskemaan kaikkia henkilöstöä. Sillä turvataan yhdenvertaisuutta, koska henkilöstö on joutunut venymään koko HUSissa. Vihreiden mielestä näin mittava palkitsemisratkaisua tulee valmistella yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Hallituksen yksimielinen esitys on painava ja alleviivaa tilanteen vakavuutta. Henkilöstövajeesta kärsivien yksiköiden hoitajille maksetut tehtävälisät ovat arvostuksen osoitus tehdystä työstä. Se ei ole ratkaisu henkilöstövajeen juurisyihin, jotka pitää selvittää ja joihin pitää puuttua. Koko henkilökunnan palkkakehitys-ohjelmaan on ensi vuodelle budjetoitu 20M€ ja se on ensiaskel kohti hoitoalan tasa-arvoisempaa palkkakehitystä. On myös ilmeistä, että HUSin yhteisten arvojen pohjalta tulee muodostaa selkeät prosessit tukemaan kaikkien yksiköiden hyvää johtamista ja esihenkilötyötä sekä vuoropuhelua eri toimialojen ja yksiköiden välillä pitää parantaa. Esimiestyön tukeminen ja kehittäminen onkin HUSin ensi vuoden painopistealueita.

”HUS ei ole mitään ilman työntekijöitänsä. Tarvitsemme teistä ihan jokaista, jotta voimme tarjota potilaillemme parasta mahdollista hoitoa. Henkilökunnan arvostuksen pitää näkyä johtamiskulttuurin muutoksena sekä yhdenvertaisina ja työntekoon motivoivina palkkaratkaisuina. Vihreiden, kuten muidenkin puolueiden on kannettava vastuunsa terveydenhuollon rahoituksen riittävyydessä”, summaa HUSin hallituksen jäsen Olga Gilbert.

HUSin hallituksen vihreä ryhmä on syvästi pahoillaan epäselvästä asian valmistelusta ja viestinnästä sekä tehtävänlisien viivästymisestä aiemmin jo sovitusta. Haluamme kiittää koko HUSin henkilökuntaa arvokkaasta työstä ja pyrimme osaltamme muuttamaan HUSin organisaatiota koko henkilökunnan hyvinvointia paremmin tukevaksi.

Asiakasmaksujen huojennusta selvitetään HUSissa (Vihreiden aloitteesta)

HUSin hallitus päätti 15.11.2021 vihreiden esityksestä selvittää, mitkä asiakasmaksut aiheuttavat suurinta sosiaalista ja terveydellistä haittaa HUSin asiakkaille ja miten maksuja poistamalla vähennettäisiin maksutaakkaa.

Asiakasmaksut lisäävät eriarvoisuutta, mikä on iso ongelma Suomen terveydenhuollossa.

Vihreät jatkaa työtä eriarvoisuuden ja maksutaakan vähentämiseksi. Suurin osa HUSin (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) asiakasmaksuista on ns. tasamaksuja, joiden suuruus on sama riippumatta potilaan tuloista. Tällöin maksu on köyhälle suhteellisesti suurempi kuin rikkaalle. Nyt vihreiden esityksestä selvitetään, mitä merkitsee maksujen poistaminen kokonaan. Tiettyjen asiakasmaksujen poistaminen helpottaisi nopeasti pienituloisia, sairautensa vuoksi paljon maksamaan joutuvia, ja se voitaisiin toteuttaa hallinnollisesti vähemmällä byrokratialla.

Tasa-arvo ei toteudu terveyspolitiikassa

Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen on ollut Suomen terveyspolitiikan keskeinen tavoite jo usean vuosikymmenen ajan. Väestön terveydentila on kohentunut ja elinikä pidentynyt, mutta väestöryhmien väliset terveyserot ovat kasvaneet entisestään. Vähemmän koulutetut, pienituloiset ja työntekijäammateissa toimivat sairastavat enemmän, heidän toimintakykynsä on useammin alentunut ja he kuolevat nuorempina kuin pidemmälle koulutetut, hyvätuloiset ja ylemmät toimihenkilöt. Avoterveydenhuollon palveluiden käytössä on suuria eroja, jotka eivät selity eroilla palveluiden tarpeessa, eli sairastavuudella.

Suomi on eriarvoisimpien EU-maiden joukossa verrattaessa lääkärikäyntien määrää ihmisten tulotasoon. Sosioekonomisilla tekijöillä näyttää olevan vaikutusta myös sairaalapalveluiden käyttöön ja hoitotoimenpiteiden kohdentumiseen Suomessa. Alimmissa tuloryhmissä esiintyy hyvätuloisia enemmän kuolleisuutta, joka voitaisiin välttää terveydenhuollon keinoin.

Asiakasmaksuja alentamalla oikeudenmukaisempaa terveydenhuoltoa

Monessa EU-maassa perusterveydenhuolto on käyttäjälle maksutonta. Suomessa asiakasmaksut ovat pohjoismaiden suurimpia. Perusterveydenhuollon käynnit ovat Helsingissä maksuttomia ja tämän toivomme leviävän muihinkin kuntiin ja hyvinvointialueille. Sairaalapalveluidenkin käytössä näyttää olevan sairastavuuteen liittymättömiä eroja, joten myös erikoissairaanhoidon asiakasmaksuja on tarve arvioida. Asiakasmaksujen alentamisella parannetaan terveyspalveluiden saatavuutta niissä väestöryhmissä, jotka palveluista eniten hyötyvät. Samalla kohdennetaan terveydenhuollon resursseja oikeudenmukaisesti tuottamaan mahdollisimman paljon terveyshyötyä.

Käsittelimme hallituksessa asiakasmaksuja, koska lainsäädäntö on muuttunut.

Tämän vuoksi HUSin on linjattava, miten uutta asiakasmaksulakia toimeenpannaan maksuhuojennusten osalta. Uusi laki ohjaa asiakasmaksujen huojennusten käyttöön ja painottaa niiden ensisijaisuutta suhteessa toimeentulotuen hakemiseen. HUSilla ei ole nykyisellään käytössä asiakasmaksujen huojennusta.

Vihreässä ryhmässä emme olleet lainkaan tyytyväisiä esitettyyn maksujen huojennusmalliin, joka olisi tehnyt HUSista asiakkaidensa tulojen tarkastajia. Malli olisi lisännyt muutenkin vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kuittien pyöritystä ja velvoittanut heidät lähettämään jälleen uuteen paikkaan todisteita vähävaraisuudesta. Kaikkein pienituloisimmille eli toimeentulotukea saaville olisi mallissa luotu Kelan järjestelmän kanssa päällekkäinen järjestelmä. Tämä kaikki olisi vaatinut suurta määrää ihmisiä arvioimaan ihmisten tuloja ja menoja ja vienyt paljon hallinnollisia voimavaroja.

Hus saa vuosittain asiakasmaksuista tuloja noin 80 miljoonaa euroa, joten ei ole realistista, että kaikki asiakasmaksut poistettaisiin samalla kertaa. Asiakasmaksujen tulee perustua maksukykyyn ja niistä pitää pystyä tekemään maksunalennuksia ja -poistoja, jotta asiakkaiden kansainvälisesti vertailtuna erittäin suurta maksutaakkaa kevennetään ja samalla terveys- ja hyvinvointieroja pienennetään Suomessa.

Kaikkialla terveydenhuollossa on kyettävä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti vähentämään terveyden ja terveydenhuollon epätasa-arvoa. Heikoimmassa asemassa olevien huomioiminen ja tukeminen on yksi vihreän politiikan keskeinen tavoite, jota kohti pyritään päätös päätökseltä.

Olemme todella tyytyväisiä, että ehdotuksemme meni läpi äänin 9–8 ja maksujen poistamista vihdoin selvitetään myös HUSissa. Asia tuodaan myöhemmin uudelleen valmisteltuna hallitukseen (17.1.2022 tiedon mukaan maaliskuussa 2022). Vihreää kantaa valmisteli HUSin vihreä hallitusryhmä Osmo Soininvaara, Olga Gilbert, Sanna Vesikansa, Maarit Leinonen, Eeva Honkanummi, Oskari Korhonen ja HUS-valtuuston vpj Marika Paavilainen.

Ehdotuksemme HUSin hallituksessa 15.11.2021: Terveydenhuollon asiakasmaksujen tulee perustua maksukykyyn ja niistä pitää pystyä tekemään maksunalennuksia ja -poistoja, jotta kansainvälisesti erittäin suurta asiakkaiden maksutaakkaa ja terveys- ja hyvinvointieroja pienennetään Suomessa. Esitetty asiakasmaksujen huojennusmalli on kuitenkin hyvin raskas sekä maksunalennusta hakeville ihmisille että hallinnollisesti, eikä sitä tule hyväksyä. Hallitus edellyttääkin, että selvitetään viipymättä

- hallinnollisesti suoraviivaisempia tapoja maksuhuojennuksiin kuten – asiakasmaksujen poistamista kokonaan

- mitkä maksut aiheuttavat suurinta sosiaalista ja terveydellistä haittaa HUS:n asiakkaille ja miten parhaiten pystytään maksuja poistamalla vähentämään tätä haittaa 

– miten laskutuksen ja perimisen kustannukset minimoidaan

– miten huojennuksesta asiakkaille aiheutuvaa taakkaa voidaan keventää (esim. yhteistyö Kelan kanssa ja sosiaalityöntekijät)

 
 
 
 

Uusimmat kommentit

26.11 | 07:05

Hyvää työtä Marika ja hyvin kirjoitettu. Tämä on hyvä vaihtoehto eri uutiskanavien ja sosiaalimedioiden tuottaman provosoivien näkökulmien vastapainoksi

15.09 | 13:14

Kun kukaan lääkäri ei halua eikä uskalla puuttua asioihin, niin mennään kaikilla rintamilla liian pitkälle. Näitä tarinoita olen kuullut 30 vuotta ja kuulen varmasti jatkossakin. Onnellinen loppu?

Jaa tämä sivu